فروشگاه آنلاین شرکت مدنی نقشینه راه اندازی شد
کلیک کنید
باز سازی و تعمیرات
کلیک کنید


بازديد : 5613


دسته :سینک » LETO » توکار | ارسال شده توسط: admin در 23 خرداد 1396

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های  های  leto  با 19 درصد تخفیف ویژه

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )  19 درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

10 سال گارانتی سینک های  leto

 

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX3
500 * mm 1200

 قیمت : 6.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX2
500 * mm 1160

 قیمت : --------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX1
500 * mm 1160

 قیمت : 6.350.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX6
500 * mm 1160

 قیمت : 6.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX5
500 * mm 1160

 قیمت : 6.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX4
500 * mm 1200

 قیمت : 6.350.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX9
500 * mm 1160

 قیمت : ------------ ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX8
500 * mm 1160

 قیمت : 6.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX7
500 * mm 1160

 قیمت : ------------ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX12
500 * mm 1000

 قیمت : --------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX11
500 * mm 1000

 قیمت : 5.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX10
500 * mm 1000

 قیمت : 5.350.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX15
500 * mm 1000

 قیمت : 5.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX14
500 * mm 1000

 قیمت : 5.350.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX13
500 * mm 1000

 قیمت : -------------- ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX18
500 * mm 1000

 قیمت : 5.900.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX17
500 * mm 1000

 قیمت : 5.900.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX16
500 * mm 1000

 قیمت : 5.900.000 ریال
جزییات بیشتر

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های  های  leto  با 19 درصد تخفیف ویژه

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )  19 درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

10 سال گارانتی سینک های  leto

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX22
500 * mm 780

 قیمت : 5.200.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX21
500 * mm 915

 قیمت :4.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX20
500 * mm 915

 قیمت : 4.500.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX26
507 * mm 776

 قیمت :4.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX25
447 * mm 747

 قیمت : 3.300.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX24
500 * mm 780

 قیمت : 4.500.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX30

447 * mm 577

 قیمت : 3.100.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX29
500 * mm 615

 قیمت : 4.100.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX28
435 * mm 780

 قیمت : 3.900.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX34
480 * mm 480

 قیمت : 3.050.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX32
mm Φ 490

 قیمت : 2.800.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX31
488 * mm 628

 قیمت : 4.200.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX37
503 * mm 652

 قیمت : 3.600.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX36
488 * mm 580

 

 قیمت : 3.200.000 ریال

جزییات بیشتر

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های  های  leto  با 19 درصد تخفیف ویژه

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )  19 درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

10 سال گارانتی سینک های  leto

 

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX40
500 * mm 1200

 قیمت : 6.500.000 ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX39
500 * mm 1160

 قیمت : ------------------ ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX38
500 * mm 11600

 قیمت : 6.500.000 ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX43
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX42
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال

جزییات بیشتر

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX41
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال
جزییات بیشتر

 

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX46
500 * mm 860

 قیمت : 3.900.000 ریال

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX45
500 * mm 860

 قیمت : 4.650.000 ریال

 

سینک توکار لتو

سینک لتو کد TX44
500 * mm 1200

 قیمت : 6.350.000 ریال

 

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX49
500 * mm 1200

 قیمت : 7.000.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX48
500 * mm 1160

 قیمت : 7.000.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX47
 mm 45 Φ 

 قیمت : 2.750.000 ریال

 

 

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX52
500 * mm 1160

 قیمت : 7.150.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX51
500 * mm 1160

 قیمت : ---------------- ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX50
500 * mm 1160

 قیمت : 7.000.000 ریال

 

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX62
500 * mm 1160

 قیمت : 6.770.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX61
500 * mm 1160

 قیمت : 6.770.000

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX60
500 * mm 1160

 قیمت : 6.350.000 ریال

 

سینک لتو کد TX55
510 * mm 780

 قیمت : 7.500.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX53
500 * mm 500

 قیمت : 5.650.00 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX63
500 * mm 1160

 قیمت : 6.300.000 ریال
  

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX58
510 * mm 1160

 قیمت : 11.600.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX57
510* mm 1000

 قیمت : 9.800.000 ریال

 

سینک توکار لتو

 

سینک لتو کد TX56
510 * mm 860

 قیمت : 9.200.000 ریال

 

سینک لتو کد TX66
510 * mm 1160

 قیمت : 11.600.000 ریال

سینک لتو کد TX65
510* mm 1000

 قیمت : 9.800.000 ریال

سینک لتو کد TX59
510 * mm 860

 قیمت : 9.200.000 ریال

 

 

سینک لتو کد TX64
510* mm 1000

 قیمت : 6.800.000  ریال

سینک لتو کد TX59
510 * mm 860

 قیمت : 9.200.000 ریال

 

 

  

تلفن های سفازش کالا : 22337753-021 و 22337945-021  و  22337953-021

فروش ویژه سینک های  های  leto  با 19 درصد تخفیف ویژه

از قیمت های ذیل (مصرف کننده )  19 درصد تخفیف ویژه کسر میگردد

10 سال گارانتی سینک های  leto


ادامه مطلب...

شرکت مدنی نقشینه

شرکت مدنی نقشینه